Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Διεθνείς Σχέσεις

Ο ΣΕΕ αναπτύσσει συνεργασίες και δημιουργεί σχέσεις με γυναικείες Οργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Είναι μέλος:
    • στην ιστορική Διεθνή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακών Γυναικών (International Federation of University Women-IFUW), που σήμερα ονομάζεται Graduate Women International-GWI, www.graduatewomen.org
    • στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Γυναικών Επιστημόνων (European Platform οf Women Scientists-EPWS, https://epws.org/), στης οποίας το ΔΣ συμμετείχε την περίοδο 2009-2010
    • στην Ομοσπονδία Βαλκανικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Federation of Balkan Non Governmental Organisations-FEBANGO), στην οποία είχε για 2 έτη την προεδρεία
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του καταστατικού, στον ΣΕΕ λειτουργεί «Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Υποτροφιών», που αποτελείται από την Σύμβουλο Διεθνών Σχέσεων ως Πρόεδρο, την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα γλωσσομαθές μέλος του Συνδέσμου, που το επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Για την περίοδο 2022-2025 η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από τις Πηνελόπη Πετροπούλου, Δρ. Εύη Μπάτρα και Δρ. Αγγελική Καθαρίου.
Έργο της Επιτροπής είναι:
    1. Η προαγωγή της Διεθνούς φιλίας και η συνεργασία με γυναικείες οργανώσεις του εξωτερικού.
    2. Η εξέταση των αιτήσεων για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς υποτροφιών που προκηρύσσονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία ή ξένες επιστημονικές οργανώσεις με τη συνεργασία του Συνδέσμου.
Δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για υποτροφία έχει κάθε μέλος του Συνδέσμου που έχει συμπληρώσει 3 μήνες σαν τακτικό ή αντεπιστέλλον μέλος και είναι οικονομικά τακτοποιημένο. Αν δεν έχουν υποβάλει αιτήσεις μέλη που έχουν συμπληρώσει 3 μήνες, μπορούν να γίνουν δεκτές και αιτήσεις νεωτέρων μελών.
Τις προτάσεις της Επιτροπής Υποτροφιών μεταφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο η Πρόεδρος της Επιτροπής – Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων, η οποία και εισηγείται σχετικά, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει οριστικά ποιες υποψήφιες θα προταθούν στις Διεθνείς Επιτροπές Υποτροφιών.
Scroll to Top

Αναζήτηση