Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Μέλη

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, τα Μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα, δόκιμα και επίτιμα.

Τακτικά μέλη γίνονται με γραπτή αίτησή τους, ανεξάρτητα από την θρησκεία, τη φυλή ή τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, Ελληνίδες, κάτοικοι της Περιφέρειας Αττικής,

  1. απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και ισοτίμων προς αυτά ιδρυμάτων του εξωτερικού.
  2. κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών από αναγνωρισμένα ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ανεξάρτητα από τον προπτυχιακό τίτλο σπουδών τους.

Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται, με γραπτή αίτησή τους, επιστήμονες που έχουν μεν τα προσόντα των τακτικών μελών, δεν κατοικούν όμως στην Περιφέρεια Αττικής.

Όσα Τακτικά Μέλη εγκαθίστανται μόνιμα, μακριά από την έδρα του Συνδέσμου, περνούν στην τάξη των αντεπιστελλόντων μελών και το αντίστροφο.

Δόκιμα μέλη νται, με γραπτή αίτησή τους, Ελληνίδες Φοιτήτριες σε ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Αλλοδαπές, πτυχιούχοι ισοτίμων με τα παραπάνω Ιδρύματα, μπορούν να γίνουν δεκτές σαν τακτικά ή αντεπιστέλλοντα ή δόκιμα μέλη του Συνδέσμου, μόνον μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δική τους σύμφωνη γνώμη, ημεδαποί ή αλλοδαποί, γυναίκες και άνδρες, που συμβάλλουν στην πραγματοποίηση ή προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου και έχουν διακριθεί στον επιστημονικό τομέα ή κατέχουν εξέχουσα θέση στην Κοινωνία ή την Πολιτεία.

Φίλοι μπορούν να ανακηρυχθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δική τους σύμφωνη γνώμη, ημεδαποί ή αλλοδαποί, γυναίκες και άνδρες, που συμβάλλουν στην πραγματοποίηση ή προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου και έχουν διακριθεί στον επιστημονικό τομέα ή κατέχουν εξέχουσα θέση στην Κοινωνία ή την Πολιτεία.

Εάν θέλετε να γίνετε Μέλος, συμπληρώστε την σχετική αίτηση και μαζί με μια φωτοτυπία του πτυχίου ή του master ή του διδακτορικού σας στείλτε την στο see1924@otenet.gr . Το κόστος της εγγραφής ανέρχεται σε 5 ευρώ και της ετήσιας συνδρομής σε 10 ευρώ. Τα ποσά αυτά πρέπει να τα καταβάλετε στην ALPHA Bank στον τραπεζικό λογαριασμό του ΣΕΕ με αριθμό ΙΒΑΝ GR55 0140 1200 1200 0200 2019 776 (χωρίς κενά) και να αποστείλετε στο ίδιο email την απόδειξη της τράπεζας.

Scroll to Top

Αναζήτηση