Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Σκοπός

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, σκοπός του Συνδέσμου είναι η επιστημονική προαγωγή των μελών του, η ηθική υποστήριξή τους και η σύσφιξη των σχέσεων με τις επιστήμονες και τις γυναίκες όλου του κόσμου.

Ειδικότερα, στον σκοπό αυτό περιλαμβάνονται:

 1. Η προσπάθεια να καταργηθούν όλες οι δυσμενείς για τη γυναίκα διακρίσεις.
 2. Η δημιουργία και διασφάλιση συνθηκών για την αξιοποίηση της επιστημονικής κατάρτισης και την εξύψωση της επιστημονικής στάθμης των γυναικών πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών.
 3. Η ανάπτυξη αισθήματος κοινωνικής ευθύνης στις γυναίκες επιστήμονες, ώστε να διαθέτουν την μόρφωση και την επαγγελματική τους κατάρτιση για την εξύψωση, την αλληλοβοήθεια και την δημιουργική συνεργασία όλων των Ελληνίδων.
 4. Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, εντύπου και ηλεκτρονικού, η προσαρμογή της Παιδείας στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες και η προστασία των ανηλίκων.
 5. Η προάσπιση της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης και των ατομικών ελευθεριών του πολίτη.
 6. Η βιώσιμη ανάπτυξη, η οικολογία, το περιβάλλον, ο αγροτουρισμός
 7. Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών, προκειμένου να συντελέσουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών των χωρών.
 8. H προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών στη μόρφωση, την εργασία και τη ζωή γενικότερα.
 9. Η μελέτη των προβλημάτων που αφορούν την γυναίκα επιστήμονα και η εξεύρεση λύσεων σε αυτά.
 10. Η παροχή εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης σε γυναίκες επιστήμονες και γενικότερα η προώθηση της επιμόρφωσης των γυναικών επιστημόνων και η εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις Διά Βίου Μάθησης.
 11. Η προώθηση των μαθητριών στην επιστήμη (επαγγελματικός προσανατολισμός) και η ενημέρωση κοινού και εργοδοτών για τις ευκαιρίες εργασίας και καριέρας για τις γυναίκες επιστήμονες.
 12. Η ουσιαστική υποστήριξη και ανακούφιση των Μελών του και εν γένει του ευρύτερου ελληνικού πληθυσμού, που πλήττονται από ανεργία, υποαπασχόληση και αντίξοες κοινωνικές, οικογενειακές και επαγγελματικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, ο σκοπός του Συνδέσμου πραγματοποιείται με την:

 1. Σύσταση ειδικών επιτροπών για την έρευνα και μελέτη προβλημάτων και επιστημονικών θεμάτων και την σύνταξη μελετών και ερευνών.
 2. Διοργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και γενικά με την ανάπτυξη κάθε μορφής δραστηριότητας, που αποβλέπει στην προαγωγή των σκοπών του.
 3. Έκδοση περιοδικού ή / και άλλου εντύπου και την δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας.
 4. Συνεργασία με την Διεθνή Ομοσπονδία των Γυναικών Επιστημόνων (International Federation of University Women – IFUW) και γενικότερα με Ελληνικές και Αλλοδαπές επιστημονικές και μη οργανώσεις, γυναικεία Σωματεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε άλλο φορέα που έχει σχέση με τα προβλήματα που απασχολούν τις γυναίκες επιστήμονες.
 5. Ανάθεση ή /και αποδοχή επιστημονικών εργασιών και μελετών από φορείς.
 6. Δημιουργία Ταμείου οικονομικής υποστήριξης για τα μέλη που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρο οικονομικό πρόβλημα.
 7. Ίδρυση αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών και συνεταιρισμών.
Scroll to Top

Αναζήτηση