Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - BRIDGE

O Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων συμμετείχε στην κοινοπραξία «ΑΘΗΝΑ», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «EQUAL», για την υλοποίηση του έργου «ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – BRIDGE»
Αντικείμενο του έργου ήταν η στήριξη και η διεύρυνση της απασχόλησης των Γυναικών στα Τεχνικά Επαγγέλματα, σε ένα καθεστώς «μη διαχωρισμού» και «ίσων ευκαιριών» στην αγορά εργασίας, και ειδικότερα στο οργανωμένο περιβάλλον των επιχειρήσεων.
Σκοπός του έργου ήταν να συμβάλει (μέσω των μηχανισμών παρακολούθησης που ανέπτυξε, των ειδικών πιλοτικών δράσεων που εφάρμοσε και της εν γένει ευαισθητοποίησης των παραγόντων της αγοράς εργασίας< που επεδίωξε) στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα, στην εξάλειψη των προκαταλήψεων που οδηγούν σε φαινόμενα επαγγελματικού διαχωρισμού με βάση το φύλο και στη μείωση του ανοίγματος στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών τεχνικών.
Οι κεντρικοί στόχοι του Έργου ήταν:
 • Να συμβάλει στην ολοκληρωμένη κατανόηση και τεκμηρίωση των παραμέτρων του προβλήματος της απασχόλησης των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα στην Ελλάδα και να συνεισφέρει στην διατύπωση προτάσεων για εξειδικευμένες πολιτικές που θα το αντιμετωπίζουν.
 • Να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων εργαλείων πολιτικής και υποστηρικτικών δομών.
 • Να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα Πιλοτικών Δράσεων για τη στήριξη της απασχόλησης των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα, που θα περιλαμβάνει συντονισμένες ενέργειες κατάρτισης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, διαμεσολάβησης και διάδοσης νέων μοντέλων για την απασχόληση και την κατάρτιση.
Η ομάδα – στόχος ήταν οι γυναίκες τεχνικοί είτε απασχολούνται είτε είναι άνεργες.
Συντονιστής εταίρος του έργου ήταν ο ΣΕΒ και εμπλεκόμενοι εταίροι:
 • Γενική Γραμματεία Ισότητας
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • DATA BANK
 • ΑΕΕ Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης
 • Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
 • BPM
 • Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
 • ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ
 • Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων
 • AGO Hellas
 • CENTRUM
 • INFOREC
 • Ολυμπιακό Χωριό
Χρονική διάρκεια υλοποίησης ήταν από 18-01-2002 έως 15-05-2004.
Scroll to Top

Αναζήτηση