Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

«Δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών για γυναίκες επιστήμονες, μέσω της πληροφόρησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής προώθησης στα θέματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας (Safety, Health, Environment – SHE)»

Ο Άξονας NOW της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Απασχόληση», την περίοδο 1994 – 1999, αποτέλεσε το βασικό μέσο των Διαρθρωτικών Ταμείων για την παροχή ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή αγορά Εργασίας και επετεύχθη μέσω διακρατικών σχεδίων και δράσεων.
Στο πλαίσιο αυτής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, κατατέθηκε πρόταση ολοκληρωμένης παρέμβασης για την δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών για γυναίκες επιστήμονες, με τη συμβολή του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), φορέα εξειδικευμένου σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας (ΓΓΙ), ως κυβερνητικού φορέα άσκησης πολιτικών σε θέματα Ισότητας. Στην υποβολή και υλοποίηση του σχεδίου συμμετείχαν, επίσης, ως εταίροι ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) και η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ), σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται σε θέματα προώθησης της Ισότητας των φύλων και της επιστημονικής υποστήριξης των μελών τους. Η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του σχεδίου ολοκληρώθηκε με την ενεργό συμμετοχή τριών ιδιωτικών φορέων (Netsmart, Eurospace EΠΕ, Delta Film International A.E.). Η διακρατικότητα του σχεδίου επετεύχθη με τη συμμετοχή του Centre de Formation a Vocation Europeene CFAS, γαλλικού φορέα που εξειδικεύεται στην κατάρτιση εργαζομένων και ανέργων και στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών στις επιχειρήσεις.
Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ήταν από 1/1/1998 έως τις 30/6/2000 και η δομή του περιελάμβανε τέσσερα μέτρα.
Οι στόχοι του προγράμματος ήταν: η κάλυψη των κενών πληροφόρησης και κατάρτισης στα ειδικά θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και Περιβάλλοντος, η διασύνδεση των επιστημόνων γυναικών με την αγορά εργασίας, η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών φορέων για την δημιουργία ίσων ευκαιριών απασχόλησης και γενικώς η προώθηση των γυναικών επιστημόνων στην αγορά εργασίας σε σύγχρονα και μη κορεσμένα πεδία επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οι δράσεις που υλοποίησε ο ΣΕΕ ήταν:
 1. Η ίδρυση και η λειτουργία γραφείου πληροφόρησης και παροχής συμβουλών στην Αθήνα και Θες/νίκη στους ήδη υπάρχοντες χώρους του ΣΕΕ. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, με την υποστήριξη τόσο του ΕΛΙΝΥΑΕ, ως συντονιστή του προγράμματος, όσο και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας με την τεχνογνωσία που διαθέτει από την εποπτεία αντίστοιχων φορέων πληροφόρησης, δημιουργήθηκαν γραφεία πληροφόρησης του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων για τις γυναίκες επιστήμονες στην Αθήνα και σε διασύνδεσή του με το παράρτημα της Θες/νίκης πάνω σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, ΠεριβάλλοντοςH δημιουργία υποδομών. Για την λειτουργία των γραφείων πληροφόρησης αγοράστηκε και τοποθετήθηκε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούσαν τα προς λειτουργία δίκτυα, ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός.
 2. Η πόλωση των φύλων παραμένει ιδιαίτερα έντονη στην εργασία και ειδικότερα σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους χώρους, όπως η Επιστήμη και η Τεχνολογία
 3. Η δημιουργία δικτύου διασύνδεσης και υποστήριξης των δύο γραφείων του ΣΕΕ και της ΕΔΕΜ με το ΕΛΙΝΥΑΕ, όπου βρισκόταν ο κεντρικός κορμός και το λογισμικό διαχείρισης του συστήματος, ώστε να δέχεται και να διαχέει την πληροφόρηση. Δημιουργήθηκε διαμεσολαβητής στο Internet για ερωτήσεις και απαντήσεις σε θέματα ΥΑΕ, Περιβάλλοντος και Ολικής Ποιότητας.
 4. Η παροχή συμβουλών σε επαγγελματικά θέματα. Το γραφείο Πληροφόρησης του ΣΕΕ συμπληρώθηκε και ενισχύθηκε με την παροχή συμβουλών σε επιστημονικά επαγγελματικά θέματα που άπτονται των προβλημάτων των γυναικών επιστημόνων, ειδικότερα σε θέματα ΥΑΕ, από ειδικούς επιστήμονες μέλη του ΣΕΕ ή και εξωτερικούς συμβούλους. Η υπηρεσία παρέχονταν σε περιοδική βάση με μορφή ενημερωτικών ημερίδων, διαλέξεων με ειδικά και επίκαιρα θέματα και εντύπων, ανάλογα με τις επαγγελματικές ανάγκες των γυναικών επιστημόνων, όπως τις κατέγραψε η μελέτη αναγκών πληροφόρησης των γυναικών επιστημόνων.
Τα προϊόντα του προγράμματος ήταν:
 • 1 CD-ROM με θέμα «Γυναίκες στην αγορά εργασίας: Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον»
 • Η αναπαραγωγή τεσσάρων μελετών για θέματα Υγείας, Ασφάλειας της Εργασίας.
 • Η σύνταξη και έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου.
 • Η μετάφραση στα ελληνικά του βιβλίου της Karen Messing «Intergrading Gender in Ergonomic Analysis. Strategies for Transforming Womens Work» έκδοση TUTB.
 • Η ενημέρωση γυναικών, εργοδοτών και λοιπών φορέων για το πρόγραμμα.
 • Η παρουσίαση του προγράμματος και των προϊόντων του σε εκδόσεις του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., της Γ.Γ.Ι. και του ΣΕΕ.
 • Ημερίδες, παρουσιάσεις θεμάτων Ισότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία στα μέλη του ΣΕΕ.
Scroll to Top

Αναζήτηση