Αναζήτηση

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Το έργο «IFAC»

Τον Αύγουστο 2007 εγκρίθηκε η πρόταση του ΣΕΕ «IFAC», σε συνεργασία με οκτώ (8) ακόμα φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό (αρ. απόφασης έγκρισης 0366099 – SAS6), η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο του 6ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, FP6 – 2005 – Science and Society – 17 και ειδικότερα στην κατηγορία «Specific research and technological development programme, Structuring the European Research Area

Ο τίτλος του έργου είναι «Information for a choice: empowering young women through learning for technical professions and science careers – IFAC» (Ενθάρρυνση μαθητριών στην επιλογή επαγγελμάτων στο χώρο των θετικών επιστημών & της τεχνολογίας). Το έργο απευθύνεται σε μαθήτριες λυκείου ηλικίας 16-18 χρόνων και έχει διάρκεια 24 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2006. Η χρηματοδότησή του ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 €, εκ του οποίου 90.000 € αντιστοιχούν στο Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων.
Οι εταίροι του έργου είναι:
 • το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) – Ελλάδα
 • το ΚΕΚ «ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ» – Ελλάδα
 • το Vienna University of Economics and Business Administration (WUW) – Αυστρία
 • ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) – Ελλάδα
 • το Centre for Social Innovation (BOCU – ZCI) – Αυστρία
 • το Information Multimedia Communication -Γερμανία
 • το Royal Institute of Technology (KTH) – Σουηδία
 • το Noorderpoort College (NPC) – Ολλανδία
 • το University of Halmstad (HALM) – Σουηδία
Οι συνεργαζόμενοι φορείς από κοινού διέγνωσαν την ανάγκη μιας υποστηρικτικής δράσης στις μαθήτριες λυκείου λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παρακάτω:
 1. Οι γυναίκες σήμερα αποτελούν περίπου το ½ του εργατικού δυναμικού στις δυτικές χώρες
 2. Ο αριθμός των γυναικών αποφοίτων πανεπιστημίων είναι μεγαλύτερος εκείνου των ανδρών
 3. Η πόλωση των φύλων παραμένει ιδιαίτερα έντονη στην εργασία και ειδικότερα σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους χώρους, όπως η Επιστήμη και η Τεχνολογία
 4. ες της ΕΕ, η σύνοδος κορυφής της Λισσαβόνας το 2001 και οι νομικές προσπάθειες προωθούν την ίση μεταχείριση των γυναικών και των ανδρών
 5. Στον ακαδημαϊκό χώρο, οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται και κατέχουν θέσεις χαμηλότερης βαθμίδας από ό,τι οι άνδρες. Όσο υψηλότερη είναι η θέση στην ακαδημαϊκή ιεραρχία, τόσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό των γυναικών
 6. Στο χώρο της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης οι αριθμοί είναι επίσης απογοητευτικοί, με την πλειοψηφία των γυναικών να κατέχει χαμηλότερες θέσεις με λιγότερα προσόντα (μόνο το 37% των γυναικών είναι κάτοχοι διδακτορικού κατά μέσο όρο σε πανεπιστημιακούς και δημόσιους φορείς). Η περίπτωση της Ελλάδος είναι μοναδική. Η Σουηδία, η Αυστρία, η Γερμανία και η Ολλανδία αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Στην Γερμανία η συμμετοχή γυναικών είναι 9,6% σε όλους τους φορείς
 7. Χαμηλή συμμετοχή: οι γυναίκες λαμβάνονται λιγότερο υπ’ όψιν σε σύγκριση με τους άνδρες, η γνώμη τους εισακούεται και δημοσιεύεται επίσης λιγότερο με αποτέλεσμα η συνεισφορά τους στη διαμόρφωση πολιτικών είναι περιορισμένη
 8. Ο όρος «glass ceiling» επινοήθηκε από την περιοδική έκδοση «Wall Street Journal» περίπου 20 χρόνια πριν, για να περιγράψει τους προφανείς φραγμούς που περιορίζουν τις γυναίκες να ανελιχθούν στην εταιρική ιεραρχία και ισχύει τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο, όσο και στην έρευνα
 9. Οι μαθήτριες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι λιγότερο προετοιμασμένες από ό,τι οι άνδρες να συμμετέχουν σε νέες, τεχνολογικά εξελιγμένες αγορές εργασίας. Αυτό τις κάνει λιγότερο ανταγωνιστικές, εξελίσσονται αργά στα εργασιακά κλιμάκια και λαμβάνουν μικρότερο μισθό από ό,τι οι άνδρες εργαζόμενοι. Ακόμα κι αν προσλαμβάνονται σε τεχνικά ή επιστημονικά επαγγέλματα, έχουν λιγότερες πιθανότητες για μόρφωση και εκπαίδευση που θα τις βοηθήσει στην επαγγελματική τους ανέλιξη.
Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου αντικειμένου για το έργο ήταν:
 1. Η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών που εγγράφονται στα Πανεπιστήμια και εργάζονται στο χώρο της Επιστήμης, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας – Πρόβλημα που παραμένει άλυτο  μέχρι σήμερα.
 2. Η Μηχανική και η τεχνολογία παραδοσιακά είναι «ανδρικά οχυρά» (male fortresses) και αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα χωρών όπου η διάκριση των φύλων και τα στερεότυπα έχουν παρεμποδίσει την πρόοδο και εξέλιξη των γυναικών για πολλές δεκαετίες.
Συνοπτικά, το έργο αφορά την ενθάρρυνση / προώθηση των μαθητριών στην επιλογή επαγγελμάτων στο χώρο των επιστημών & της τεχνολογίας και τη διαμόρφωση καλών πρακτικών.
Ειδικότερα περιλαμβάνει:
 • Συστηματική μελέτη των λόγων στους οποίους οφείλεται η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στις θετικές επιστήμες
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας, των γονέων, του κοινού και ιδιωτικών / ερευνητικών φορέων.
 • Προβολή ζωντανών προτύπων
Ο ΣΕΕ συμμετέχει σε όλες τις δράσεις και κυρίως στη σύνταξη ενός οδηγού «καλών πρακτικών».
Οι στόχοι του έργου είναι:
 • Η ελάττωση των εμποδίων στην πρόσβαση των μαθητριών Λυκείου σε πληροφορίες σχετικές με την Επαγγελματική Σταδιοδρομία στο χώρο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
 • Ο προσανατολισμός / παρότρυνση των μαθητριών προς επαγγέλματα με αντικείμενο την Επιστήμη και την Τεχνολογία με προβολή ζωντανών προτύπων (μοντέλα ρόλών κατά φύλο)
 • Η δημιουργία ενός «δυναμικού εργαλείου» για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και των στόχων σε όλους
 • Η διαμόρφωση προτάσεων / κατευθύνσεων μέσω της δημοσίευσης ενός οδηγού «καλών πρακτικών»
Scroll to Top

Αναζήτηση